“ವಾರಬಂಧಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಬಿಡಿ” – ಕೆಬಿಜೆಎನ್ ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ.

ಯಾದಗಿರಿ 16 ಅಗಸ್ಟ್ 2017. “ವಾರಬಂಧಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಬಿಡಿ” – ಕೆಬಿಜೆಎನ್ ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಲುಗೆಗಳಿಗೆ ವಾರಬಂಧಿ ಮೂಲಕ

Read more