ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿಸಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಜೆಎನ್‍ಯುನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ…

ಜವಹಾರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿಸಿ, ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು… ಜವಾಹರಲಾಲ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ

Read more

ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಗೆ ಬರೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ,ಸುಂಕ, ಬರೆ‌…..!

ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಗೆ ಬರೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ,ಸುಂಕದ ಬರೆ‌ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು… ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ‌ ನ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಪಾಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Read more