ಗಣೇಶ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಬ್ರೇಕ್ : ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿದ ಗ್ರಾಮ

ನಾಡನಲ್ಲೆಡೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಆದರೆ ಕಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಲುಗಿದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಣ ಕೂಡಿಸಿ

Read more