ಕನ್ನಡದ ಸಿಂಗಂ ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಂ

ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಭಯ ಪಡುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದರ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನ  ಎಸ್

Read more