ಅಪರಾ ತಪರಾ – ಹೊಸ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಡ್ಯೂರಣ್ಣ, ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು ಎಂದ ಚೋಬಕ್ಕ

ಅಪರಾತಪರಾ -ಪಿ.ಕೆ. ಮಲ್ಲನಗೌಡರ್ ಹೊಸ ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡ್ಯೂರಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು ಎಂದ ಚೋಭಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಉದ್ವೇಗ, ತಳಮಳ. ಯಡ್ಯೂರಣ್ಣರು ‘ಕೈ’ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com