“ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ” ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಲಾವಿದ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

Read more