ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೈನಿಕ ಭಾರತೀಯನಲ್ಲವಂತೆ : ಏನಿದು ನೋಟಿಸ್?

30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕ “ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಹಕ್” ರವರಿಗೆ “ನೀನು ಭಾರತೀಯನೆಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡು” ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಮ್ ವಲಸೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್

Read more