ಸಖೀಗೀತ 20 : ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ : ಭಾವ ವಿಕಸದ ಕಥನ, ಫಣಿಯಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪುರಾಣ ..

ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತೈದರ ವಯಸ್ಸಿನ

Read more