ಕುವೆಂಪು ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ!

ಕುವೆಂಪುರವರು ಎಂದೂ ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ತೆಗಳಿಲ್ಲ. “ಜಗದೀಶ್ವರನೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿರಲು ಸಂಸಾರ ಪಾಶವೆಂದನ ಬೇಡಯ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ನಿನಗೆ ಬಾರದಿರೆ ಕೂಡದಿರೆ, ಬರಿದೆ ದೋಣಿಯನು ಶಪಿಸಬೇಡೈ” ಅವರ ಪ್ರಕಾರ

Read more