ಬೇವಿನ ಕಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು!

ಬೇವಿನ ಮರವು ಎಲ್ಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲು ಮರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು, ಬೀಜ, ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com