ಬೇವಿನ ಕಹಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಹಿ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು!

ಬೇವಿನ ಮರವು ಎಲ್ಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲು ಮರವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹೂವು, ಬೀಜ, ತೊಗಟೆಗಳನ್ನು

Read more