“ಎಲ್ ಜಿ” ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಓಡಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್..!!

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಜನರು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.! ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೊ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಕಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ

Read more