ಕನ್ನಡಂಗಳ್-1 : ಕನ್ನಡಂಗಳ್=‘ಕನ್ನಡ+-ಗಳು’=‘ಕನ್ನಡಜಗತ್ತು+-ಗಳು’ – ಕನ್ನಡ-ವ್ಯಾಕರಣ-ಸಮಾಜ

ಕನ್ನಡಂಗಳ್=‘ಕನ್ನಡ+-ಗಳು’=‘ಕನ್ನಡಜಗತ್ತು+-ಗಳು’ – ಕನ್ನಡ-ವ್ಯಾಕರಣ-ಸಮಾಜ ಕನ್ನಡಂಗಳ್ ಎಂಬುದನ್ನು‘ಕನ್ನಡ+-ಗಳು’ಎಂದುಒಡೆದು ನೋಡುವ ವ್ಯಾಕರಣದೊಂದಿಗೆ‘ಕನ್ನಡಜಗತ್ತು+-ಗಳು’ಎಂದು ಬಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೋಸಿಯಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕನ್ನಡಎಂಬುದು ಬಾಶೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪದ ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾಡು,

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com