ನಮಗೆ ಮೋದಿಯಂತಹ ಅನುತ್ಪಾದಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಷ್ಟು ಟೈಮಿಲ್ಲ : ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅನುತ್ಪಾದಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೀವು ಮೋದಿ ಎಂಬ

Read more