ಸಖೀಗೀತ – 17 : ಧ್ವಜ ರಾಜಕಾರಣ… ಗೀತಾ ವಸಂತ್ ಅಂಕಣ …..!

ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ,  ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಕುತ್ತ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಧ್ವಜ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಅದರದೇ

Read more

ಸಖೀಗೀತ – 4: ಈ ನೆಲದ ಹಾಡು

  ಸ.ಉಷಾ ಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತು…… ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯವು ಮೂಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರವು, ಪರಂಪರೆಯು ಮೂಡಿಸಿದ ವೈಚಾರಿಕ ಆಕೃತಿಯು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವಗ್ರಹಪೀಡಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿ

Read more