ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ ಅನಂತ್‌ ಹೆಗಡೆಯವರೇ…?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೇ… ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆಯೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರೆ, ತಾವು ಶುದ್ದ ಕನ್ನಡ

Read more

ಕನ್ನಡಂಗಳ್-2 : ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ಸುದಾರಣೆ: ಏನು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ……

       ಲಿಪಿಒಂದು ಬಾಶೆಯನ್ನುಕಾಲದೇಶಮಿತಿ ಆಚೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆಂದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ತೆ. ಬಾಶೆ ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲ. ಬದುಕಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡವೂ ಸತ್ತಬಾಶೆಯೆ ಆದೀತು. ಹೀಗೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಶೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.ಅದಕ್ಕೆತಕ್ಕಂತೆ ಲಿಪಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜ,

Read more