ಕನ್ನಡಿಗನ ಶೌಚಾಲಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೆನಗಲ್ ಮೇಯರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೆನೆಗಲ್ ಮೇಯರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Read more