ಪುಕ್ಕಟೆ ಸೀರೆಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು : ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಸೀರೆ ಮಾರಾಟ

ಬೀದರ್‌ : ಪುಕ್ಕಟೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಲೋಕರೂಢಿಯ ಮಾತು. ಇದೇ ಮಾತು ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 1ರೂ, 2 ರೂಗೆ ಸೀರೆ

Read more