ಸಖೀಗೀತ-11 : ಹೊಸ ನದಿಯ ಹರಿವು (ಭಾಗ-2)

ಮುಟ್ಟು, ಬಸಿರು, ಬಾಣಂತನಗಳನ್ನು ‘ಮೈಲಿಗೆ’ಯಾಗಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ದೇಹದ ಕುರಿತು ಕೀಳರಿಮೆ, ಕಸಿವಿಸಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ‘ಅನ್ಯ’ವಾಗಿ ‘ಅಮುಖ್ಯ’ವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನ ನೆಲೆ.

Read more
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com