ಪೋರ್ನ್ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಾ- ಸರ್ವೆ….!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಪೋರ್ನ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಎಂದಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು…


ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಪೋರ್ನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಹುಚ್ಚಾದರೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಲಿಂಗರತಿ ಇರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಪುರುಷರ ಸಲಿಂಗರತಿನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ.

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ’ ಇದು ಪೋರ್ನ್ ವೆಬ್’ಸೈಟ್’ಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ.

ಪುರುಷರು ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವದನ್ನ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ,  ಆದರೆ ಮಹಿಳಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗು ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಮೇಚುರ್ ವಿಡೀಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಭಯಸುತ್ತಾರೆ……

Leave a Reply

Your email address will not be published.