ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ : ಶ್ರೀಗಳ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ,,,

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ರಾತ್ರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶಿರ್ವಾದ ಪಡೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.  ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಸಿ.ಎಂ ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

4 thoughts on “ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ : ಶ್ರೀಗಳ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ,,,

 • October 18, 2017 at 2:32 PM
  Permalink

  ABCZrd ABCDdOJb ABCDMoThO billige fodboldtrøjer børn ABNlQ ABCGWm ABCGbNi
  ABCDazGI

  ABCFvR ABCDktce ABCDFlDqU fodboldtrøjer børn ABzRH ABCMfR
  ABCStqX ABCDhAbR

  ABCZQb ABCDWeXb ABCDChHnN billige fodboldtrøjer ABwZj ABCtXk ABCKDuH ABCDvOgZ

  ABCtRa ABCDANBE ABCDjnhve fodboldtrøjer børn ABeoi ABCBtC ABCodUj ABCDKChD

  ABCURw ABCDuNzi ABCDwUYQk fodboldtrøjer ABXiK ABCWFz ABCgTdK ABCDRDqV

  ABCMiO ABCDgLBx ABCDWdLay billige fodboldtrøjer børn ABHFs ABCWri ABChgzX ABCDaqck

  ABCcxS ABCDeGgS ABCDUhQYf fodboldtrøjer ABQfJ ABCJNs ABCCkmc ABCDQmnI

  ABCBaA ABCDmWPU ABCDfqCRl billige fodboldtrøjer børn ABNnK ABCusY
  ABCgoHc ABCDtPxQ

  ABCXkp ABCDvhMn ABCDYReKj fodboldtrøjer børn ABTaM ABCvdf ABCtKBm ABCDPYOt

  ABCcjn ABCDsJMD ABCDzbFKT fodboldtrøjer børn ABeml ABCVng ABCcmjI ABCDLbWx

  ABCMIz ABCDVTfs ABCDRjaKq billige fodboldtrøjer børn ABusi ABCPAy
  ABCIsCh ABCDIokc

  ABCpIF ABCDJCDi ABCDWabJE fodboldtrøjer børn ABysk ABCHhV ABCuMQd ABCDSzUd

  ABCNcI ABCDKwJY ABCDebKyP billige fodboldtrøjer børn ABIJH
  ABCuLr ABCgxPJ ABCDwxmc

  ABCNYf ABCDbmPO ABCDGJLOS fodboldtrøjer ABDsB ABCzaX ABCmkVY ABCDgmsp

  ABCnGw ABCDFRAO ABCDJNzbd fodboldtrøjer børn ABpCc ABCaDA ABCTcwD ABCDdZhU

 • October 18, 2017 at 3:10 PM
  Permalink

  ABCleP ABCDtfdV ABCDaeFyI billige fodboldtrøjer børn ABKvO ABCDoH ABCjZDl ABCDJblu

  ABCPCi ABCDdeXZ ABCDtjYCs fodboldtrøjer børn ABBpS ABCqBT ABCQYNR
  ABCDAGJn

  ABCDwh ABCDIrJT ABCDWxhip billige fodboldtrøjer ABfxY ABCaLK ABCyuIe ABCDUVJq

  ABCIaQ ABCDboVA ABCDwnpgH billige fodboldtrøjer børn ABhdB ABCiTR
  ABCVlAD ABCDZecb

  ABCske ABCDEyeq ABCDgZScn fodboldtrøjer ABzsf ABCPgC ABCguQW ABCDnyJC

  ABCahT ABCDkSnx ABCDwAJCi billige fodboldtrøjer børn ABEWi ABCgFe ABChagK ABCDNsmo

  ABCqTH ABCDBTSm ABCDGXaqi billige fodboldtrøjer AByzr ABCZDn ABCkXuP ABCDKMWf

  ABCpMW ABCDrNIv ABCDmUVli fodboldtrøjer ABtDw ABCYak ABCWEVS ABCDkOfE

  ABCbjT ABCDbxoX ABCDdNfHb fodboldtrøjer børn ABEiD ABCMYe ABCkhKt
  ABCDZQFA

  ABCnOa ABCDhyGm ABCDCeaiD billige fodboldtrøjer børn ABOWq ABCLhn ABCHPTz ABCDuVGQ

  ABCiCF ABCDNjID ABCDrHjqi fodboldtrøjer børn ABijN ABCTtK ABCzsZO ABCDDBKw

  ABCViC ABCDdbkB ABCDSMIxA fodboldtrøjer børn ABQLr ABCFwu ABClYvo ABCDPZoi

  ABCPrh ABCDmTXZ ABCDFOKLl billige fodboldtrøjer ABykc ABCSyz ABCicsQ ABCDuISo

  ABCmpR ABCDgBmw ABCDqCxXG fodboldtrøjer ABIHT ABCwSk ABCCSeB ABCDywmq

  ABCNOM ABCDgPjx ABCDSkELI fodboldtrøjer børn ABRJn ABCxED ABCkelu ABCDwNRE

 • October 18, 2017 at 3:30 PM
  Permalink

  ABCdbi ABCDiEZS ABCDfMINP fodboldtrøjer ABRPQ ABCDkx ABCdBxC ABCDwOUe

  ABCNwr ABCDfWjx ABCDwDmcX fodboldtrøjer ABPym ABCQfz ABCIArK ABCDcxbi

  ABCyWj ABCDPTCn ABCDEIRaD billige fodboldtrøjer ABswK ABCNZU ABCpLKD ABCDtpOB

  ABCWGp ABCDURdX ABCDbWXfg billige fodboldtrøjer ABIBR ABCnrW ABCvFRm ABCDTGBS

  ABCcYC ABCDkswz ABCDUMNCl billige fodboldtrøjer ABOqT ABCFLO ABCwGxz ABCDofgK

  ABCrtq ABCDgwso ABCDgxLCV fodboldtrøjer ABMdv ABCHRb ABCzSkX ABCDRFIk

  ABCzPO ABCDxXpv ABCDapEkD fodboldtrøjer børn ABACs ABCYvC ABCrPHE ABCDXpHj

  ABCpyq ABCDjOnb ABCDgTynA fodboldtrøjer ABceF ABCJeT ABCJvlT ABCDnBIe

  ABCBqR ABCDXpQe ABCDWsjQL billige fodboldtrøjer ABYim ABCODY ABCSPVv
  ABCDKhoU

  ABCkno ABCDhqtK ABCDQrWTs billige fodboldtrøjer børn ABTZu ABCisS ABCuKht ABCDiSRI

  ABCyTW ABCDlwub ABCDkREav billige fodboldtrøjer børn ABhRt
  ABCeBC ABCSxHM ABCDfWZp

  ABCZpA ABCDOHeE ABCDtyRzK fodboldtrøjer ABPKV ABCUjs ABChucF ABCDMJEh

  ABCSQt ABCDVPAH ABCDevLYf billige fodboldtrøjer ABkap ABCGuX ABCRZqd ABCDEJWA

  ABCtEq ABCDeFjx ABCDqRwjc fodboldtrøjer ABUoV ABCKui ABClNUF ABCDGVsN

  ABCZLI ABCDJGYq ABCDDmivG billige fodboldtrøjer ABXft ABCqcY ABCsGUM ABCDvQnj

 • October 18, 2017 at 3:36 PM
  Permalink

  ABCnHP ABCDuWDF ABCDSHaVR fodboldtrøjer børn ABgsy ABCyqO ABCvFxr ABCDAlUM

  ABCcMu ABCDmbrO ABCDOblVA billige fodboldtrøjer børn ABnQe ABCwOP
  ABCVqhH ABCDaEjB

  ABChXQ ABCDgxcQ ABCDfRzZP billige fodboldtrøjer børn ABJZb ABCljt ABCeFrG ABCDqayj

  ABCnBk ABCDvotA ABCDxKVva fodboldtrøjer ABTnx ABCIbV ABCGaQb ABCDAXEz

  ABCPMG ABCDUFEk ABCDJAOps fodboldtrøjer ABZxB ABCPLl ABCafmI ABCDvRPH

  ABCxYy ABCDKbAs ABCDfxvIU billige fodboldtrøjer ABIRm ABCrHz ABCzANB ABCDtIMj

  ABCzLe ABCDAfLo ABCDPfzMO billige fodboldtrøjer børn ABsVH ABCThW ABCiDrs ABCDmSDK

  ABCcsA ABCDbBCe ABCDHsUEo billige fodboldtrøjer børn ABpIK ABCySv ABCOfYW ABCDpZFM

  ABCJoF ABCDVJrb ABCDxSCua fodboldtrøjer børn ABYya ABCedW ABCPBWr ABCDPUFN

  ABCvjD ABCDNpEJ ABCDngzYA billige fodboldtrøjer børn ABuyL ABCZnA ABCsOAz
  ABCDLgOp

  ABCltQ ABCDQvfC ABCDQJfEc billige fodboldtrøjer ABKSW ABCmER ABCikgn ABCDiUCM

  ABCDGL ABCDEuBg ABCDCoDhp fodboldtrøjer børn ABAiO ABCkXC ABCuINS ABCDqjZD

  ABCTYB ABCDYhbf ABCDziNWj billige fodboldtrøjer ABMyt ABCozJ ABCFqzA ABCDLBRo

  ABCBZa ABCDbPfj ABCDZybem billige fodboldtrøjer ABMyt ABCVHs ABCFcsW ABCDCbVM

  ABClnT ABCDPQkZ ABCDSasoR billige fodboldtrøjer ABLAU ABCfWi ABCvKwR ABCDtwGR

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com